Top Page


Department

Graduate
School


National
Defense
Academy

Please click on names for detailed information.

Applied Physics and Information
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Fujihiko Matsumoto

Takeshi Ohbuchi

Biological and Human Information
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Shigeru Tada

Kenji Yokoi

Akira Tsukamoto

Ballistics
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Hideki Tamura

Computational Science
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Takashi Arai

Haruaki Akashi

Katsumi Hagita

Tomokazu Yoshinaga


Theoretical Physics
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Taichiro Takagi

Kazuo Hosomichi
Seiji Sakoda
Radiation Physics
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Masashi Takada

Toru Matsumura

Solid State Physics
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Shinya Sawai

Fumikazu Saito

Yoshihiro Miyauchi

Yosuke Hamasaki
Electron Physics
Professor Associate Professor Lecturer Research Associate
Hiroshi Yasuoka

Kenichi Katoh
Yoshiaki Hata
Fumihiko Shimizu

Koji Araki